Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

�ebinkarahisar

�ebinkarahisar �l�esinin Ad�

             Pont Krall��� n� ortadan kald�ran Roma Kumandanlar�ndan Pompesy�s taraf�ndan bug�nk� Bayramk�y '�n bulundu�u yerde kurulan Nikopolis gittik�e b�y�yerek b�lgenin en �nemli yerle�im merkezi olmu�tur.M.S. 395 tarihinde Roma �mparatorlu�u n ikiye ayr�lmas� ile Anadolu Bizans �mparatorlu�una kat�lm�� ve Nikopolis �ehrinin ad� Mavrakastoron olarak de�i�tirilmi�tir. M.S. VI. Y�zy�l�n sonlar�nda Roma �mparatoru Teodos 'un son zamanlar�nda Orta Asya 'dan gelen Pe�enek ve kuman T�rkleri Anadolu'nun i�lerine kadar ilerlemi� ve bir m�ddet Orta Do�u Anadolu'yu ellerine ge�irmi�lerdir.

T�rkler zaman�nda �ebinkarahisar'�n bulundu�u yere Elg�n veya Keygun ismi verilmi� bu topraklar yeniden Romal�lar eline ge�ince Keygun kelimesi K�gonya �ekline d�n��m�� ve b�yle an�lm��t�r. Anadolu T�rklerin eline ge�tikten sonra uzun y�llar �ebinkarahisar yeniden Keygune olarak adland�r�lm�� ,bilahare kalesine istinaden �ehrin ismi Karahisar �ekline d�n��m��t�r.1473 y�l�nda Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Sava��'ndan sonra �stanbul'a d�nerken �ebinkarahisar'a u�ram�� ve �� g�n kald��� bu �ehre Karahisar-� �arki ad�n� vermi�tir. 1924 y�l�na kadar �ehrin ismi Karahisar-� �arki olarak kalm�� ,11 Ekim 1924 tarihinde �ebinkarahisar'a gelen Mustafa Kemal Atat�rk bu ziyaretlerinde il�enin ismini �ebinkarahisar olarak de�i�tirmi�tir.�ebinkarahisar �l�esinin Ad�

�ebinkarahisar'�n Tarihi

           �ehrin tespit olunan ilk sakinleri Etilerdir. Etiler M.�. 1341 tarihinde Ka�garlar'la yapt�klar� sava�larda s�n�rlar�m Erzurum'a kadar geni�letmi�ler ve bu zaman i�erisinde �ebinkarahisar'� da alarak s�n�rlar�na katm��lard�r. �ehir Etiler'den sonra Amazonlar daha sonrada Kimriler'in eline ge�mi�, M.�. 585 y�llar�nda Medler'in himayesine girmi�tir. M.�. 65 y�llar�nda Romal�lar'�n egemenli�ine giren �ebinkarahisar M.S. 391'de Orta Asya'dan Pe�enek ve Koman T�rkleri taraf�ndan istila edilmi� ve 60 y�l kadar bu T�rklerin himayesinde kalm��t�r. Zamanla bu T�rkler H�ristiyan Misyonerleri taraf�ndan H�ristiyanla�t�r�lm��lard�r. Kayadibi Meryem Ana Manast�r� diye adland�r�lan kilise H�ristiyanla�t�r�lan bu T�rkler taraf�ndan in�a edilmi�tir. Bu tarihten itibaren �ehir Romal�lar ve T�rkler aras�nda devaml� el de�i�tirmi�tir. �ehrin ilk kurulu� yeri olan �sola (G�neyg�ren) k�y�d�r. Romal�lara kadar b�lgenin en �nemli yerle�im yeri olan �sola �ehri Romal�lardan itibaren �nemini gittik�e kaybetmeye ba�lam��t�r. �ebinkarahisar T�rklerin eline ge�ti�i 1075 tarihinden 1473 y�l�na kadar 410 y�ll�k m�ddet zarf�nda beylik �eklinde idare edilmi�tir. �ebinkarahisar Osmanl� �mparatorlu�u topraklar�na kat�ld��� 1478 y�l�ndan 1515 y�l�na kadar Amasya vilayetine ba�l� kalm��t�r. 1515 y�l�nda Trabzon ,Canik ve �ebinkarahisar Livalar� birle�tirilerek Erzincan'a ba�lanm��t�r. 1538 y�l�na kadar Erzincan vilayetine ba�l� kalan �ebinkarahisar, daha sonra Erzincan'dan al�narak tekrar Amasya vilayetine ba�lanm��t�r. 1553 tarihine kadar Amasya vilayetine ba�l� kalan �ebinkarahisar, 1553 tarihinde Amasya vilayetinden al�narak Erzurum'a ba�lanm��t�r. 1805 y�l�na kadar iki bu�uk as�r Erzurum'a ba�l� kalan il�e , 1865 tarihinde Erzurum'dan al�narak Trabzon'a ba�lanm��t�r. Ayn� tarihte Giresun, Ordu ve G�lk�y'de �ebinkarahisar Sanca��na ba�lanm��t�r. Yeniden yap�lan d�zenlemede 1865 y�l�nda �ebinkarahisar Trabzon'dan al�narak Amasya ve Tokat Sanca�� ile birlikte Sivas'a ba�lanm��t�r. �ebinkarahisar Vilayet haline getirildi�i 1923 y�l�na kadar Sivas'a ba�l� kalm��t�r. �ebinkarahisar, tarihi i�inde pek �ok yang�n atlatm��t�r 1.D�nya Sava�� y�llar� s�ras�nda yerli Rum ve Ermenilerin ihanetleri ile isyanlar ��km��, 1915 Ermeni �syan� ile �ehir y�k�l�p yak�lm��t�r. Kurtulu� Sava��n�n kazan�lmas�ndan sonra 1923 y�l�nda livalar�n il yap�lmas�na karar verilmi�, bu karar neticesinde o g�nlerde liva olan �ebinkarahisar'da il yap�lm�� ancak 1933 y�l�nda �l�e durumuna getirilerek Giresun iline ba�lanm��t�r. XIV. Y�zy�lda Osmanl� imparatorlu�u topraklar�na kat�lan �ebinkarahisar zaman zaman isyana tevess�l eden asilerin ellerine ge�mi� ancak devlet g��leri her defas�nda �ehri asilerin elinden kurtarm��t�r. 1415 y�l�nda meydana gelen b�y�k bir deprem �ok say�da can ve mal kayb�na sebep olmu�tur. �ebinkarahisar'da �e�itli dinlere mensup vatanda�lar y�zy�llarca beraber, karde��e ya�am��lard�r. Ancak, bilhassa d�� g��lerin etkisi ile etnik guruplar zaman zaman ba� kald�rm��lar ve m�essif hadiseler meydana gelmi�tir. 1915 y�l�nda ayaklanan Ermeniler kaleyi ele ge�irmi�ler ve 20 g�n boyunca devam eden �at��malardan sonra ayaklanma bast�r�lm��t�r. Ayaklanma s�resince 403 T�rk �lm��, 176's� da yaralanm��t�r. Kurtulu� Sava��nda �ebinkarahisar'l�lar�n �st�n gayret ve fedakarl�klar� her t�rl� takdirin �st�ndedir. 1919 y�l�nda Erzurum'da toplanan kongreye �ebinkarahisar'� temsilen Dr. Cemil �ENCAN delege olarak kat�lm��t�r. 1920 y�l�nda il�ede Anadolu M�dafa-i Hukuk Cemiyeti �uras� kurulmu�tur. Cemiyet bu d�nemde d�� tahriklerle olduk�a ��mar�k Ermeni ve Rum �etelerinin mezalimlerinin b�y�mesine engel olmu�tur. Tarihinde bir �ok afet ya�am��t�r ; 28 Aral�k 1939 g�n� saat gece 01.30�da Erzincan depremi diye an�lan deprem meydana gelmi�tir. Deprem �ebinkarahisar�da geni� �ekilde hissedilmi� evlerde b�y�k tahribata sebep olmu�tur. 50 santimetrede kar kal�nl���n�n oldu�u ve k���n en �iddetli g�nlerinin ya�and��� gece lerde depremin meydana geli�i can ve mal kayb�n�n b�y�k olmas�na sebep olmu�tur, telgraf ve telefon irtibat�n�n kesilmesi, k���n �iddeti ile yollar�n ge�it vermemesi, giyecek - yiyecek yard�m�n�n 25 g�n sonra il�eye ula�mas�na sebep olmu�, yaral�lara ila� bulunamam�� b�y�k yiyecek s�k�nt�s� �ekilmi�tir. Deprem 1451 ki�inin hayat�na mal olmu�tur. 7-8 A�ustos 1961 tarihinde meydana gelen yang�n t�m �abalara ra�men s�nd�r�lememi� ve gittik�e b�y�yerek 288 d�kkan ve 5 evin tamamen yanmas�na sebebiyet vermi�tir. �ebinkarahisar Tarihi

�ebinkarahisar Ermeni �syan�

          Anadolu'da Ermeni isyanlar�n�n yan� s�ra pek �ok ayaklanma meydana geldi. Bunlardan biri 5 Haziran 1915 tarihli �ebinkarahisar olay�d�r. Sivasl� Murat (Hamparsum Boyac�yan) ad�nda bir Ermeni �ete reisi, 500 kadar adam�yla �ebinkarahisar '� basm��t�r. T�rk ordusu Do�u Cephesi 'nin ana ikmal yolu buradan ge�ti�i i�in b�lgenin stratejik �nemi vard�r. Ermeniler bu b�lgeyi ele ge�irdikleri takdirde TSK 'nin ikmal ve geri hizmetleri aksayacak, Rus ordusunun ileri harekat� kolaylayacakt�r. �eteciler �ebinkarahisar'�n M�sl�man mahallesini yakt�lar. Rastlad�klar� T�rkleri, i�kence ler yaparak �ld�rmeye ba�lad�lar.

�evreden toplanm�� olan Ermeniler asker ve jandarma m�frezelerine de sald�rd�lar. Bu durum kar��s�nda ba�ka b�lgelerden kuvvet tasarruf edilerek �ebinkarahisar'a getirilmi� ve Ermeni isyanc�lar ku�at�lm��t�r. Sivas 'taki 10. Kolordu Komutanl���ndan Ba�komutanl��a g�nderilen 15 Haziran 1915 tarihli mesajda, olayla ilgili olarak �u ifadeler kullan�lm��t�r: "�uradan buradan toplanan 500 kadar Ermeni e�k�yas�n�n �ebinkarahisar Kalesi ne s���narak isyan ettikleri ��renilmi�tir. G�venlik kuvvetleriyle �eteciler aras�nda �arp��malar oldu�u Sivas Valili�inden bildirilmi�tir."

Kaynak: Sakarya, Em. T�mg. �hsan-; Belgelerle Ermeni Sorunu, Gnkur. Bas�mevi, Ankara 1984, s. 227-228
�ebinkarahisar Ermeni �syan� - Yrd. Do�. Dr. Muammer DEM�REL
�ebinkarahisar Ermeni �syan�

�ebinkarahisar Co�rafyas�

         �ebinkarahisar; Karadeniz B�lgesi'nin Do�u Karadeniz B�l�m� i�erisinde yer almaktad�r. Giresun �li �dare s�n�rlar�ndaki il�enin merkezi 40 derece 17 kuzey enlemi ile 35 derece 26' do�u boylam�nda Giresun Da�lar�'n�n g�ney eteklerinde, Avutmu� �ay� vadisinin kuzey yama�lar�nda kurulmu�tur. �ehrin kuruldu�u sit, 2008 m. rak�ml� Meryem Da�� ile 1568 m. rak�ml� Kale Tepe aras�ndaki boyun noktas�nda ve Kale Tepe eteklerinde yer almaktad�r. Giresun'a 108 km. uzakl�kta yer alan �l�e Merkezinin rak�m� 1405 metredir. �l�e 1394 km2 y�z�l��me sahiptir. Bu sahan�n 31 km2'si K�l��kaya Baraj g�l� taraf�ndan kapat�lmaktad�r. �l�e arazisi Fiziki a��dan kuzeyde Giresun Da�lar� �zerinden ge�en su b�l�m� �izgisi, g�neydo�uda San�i�ek (Berdiga) Da�lar�'n�n kuzeybat� yama�lar�ndan ge�en hat, g�neyde Kelkit �ay� vadisi g�ney yama�lar� ve g�neybat�da E�me Da�� taraf�ndan s�n�rland�r�l�r.

�l�enin do�usunda Avutmu� �ay� yama�lar� boyunca kuzey ve g�neydo�udaki da�l�k k�tleler adeta birle�irler ve s�n�r ad� ge�en k�tlelerden Avutmu� �ay� vadisine uzanan s�rtlardan ge�er. �ebinkarahisar ayn� ile ba�l� il�elerden; kuzeyde Dereli, kuzeydo�uda Ya�l�dere ve Alucra, do�uda yine Alucra, g�neydo�uda �amoluk ve Sivas'�n il�elerinden G�neydo�uda Ak�nc�lar, g�neyde Su�ehri, bat�da Koyulhisar ile kuzeybat�da Ordu'nun Mesudiye �l�esi ile kom�udur. �ebinkarahisar'da, yar� kurak �� Anadolu �klimi ile nemli Karadeniz �klimi aras�nda s�cakl�k ve karasall�k karakterleri a��s�ndan �� B�lgeye, buharla�ma, nem ve ya��� �artlar� a��s�ndan Karadeniz �klimine yak�nla�an bir ge�i� iklimi ya�anmaktad�r. Y�ll�k ortalama s�cakl�k 9,9 santigrat derece ve ortalama ya��� miktar� 572.2 milimetredir. Hakim r�zgar y�n� Kuzeydo�udur, ikinci s�rada fazla frekansa sahip y�n ise G�neybat�d�r. �ebinkarahisar �evresindeki en �nemli akarsu, Orta Karadeniz B�l�m�n�n de �nemli Akarsuyu olan Kelkit �ay�'d�r. Bunun d���nda Avutmu� �ay� kollar� ile beraber b�t�n sahay� etkileyen bir akarsu durumundad�r. Sahada �ok say�da g�l bulunmakla beraber, bunlar k���k g�ller durumundad�r. Y�redeki en �nemli g�l 31 km2'si il�e s�n�rlar� i�erisinde kalan K�l��kaya Baraj G�l�'d�r. Ayr�ca akarsular ve g�ller gibi �nemli bir hidrografik unsur olan kaynaklar da, y�rede �ok say�da bulunmaktad�r. �ebinkarahisar �l�e s�n�rlar� i�erisindeki arazide en yayg�n olan toprak t�rleri kahverengi topraklar, kahverengi orman topraklar�, kire�siz kahverengi orman topraklar� ve y�ksek da� �ay�r� topraklar�d�r. Bunlar d���nda ��plak kayal�k ve molozlar, dar alanl� olarak gri-kahverengi podzolik topraklar, [[al�vyal ve kol�vyal topraklar g�r�lmektedir. �l�enin bitki �rt�s� de Giresun Da�lar�'n�n kuzey yama�lar�ndan farkl�d�r. �ebinkarahisar'a d�n�k g�ney yama�larda kurak��l t�rlerin �o�ald��� daha dar alanl� ve �o�unlukla bozulmu� yar� nemli ve kuru ormanlar, bunlar aras�nda ki sahalarda �al�l�klar ve otsu t�rlerden olu�an do�al bir bitki �rt��� bulunmaktad�r. Da�lar� g�ney eteklerindeki dalgal� d�zl�klerde ise yer yer a�a� k�meleri ve tek a�a�lar ile s�n�rlanan antropojen stepler yer almaktad�r.

�ebinkarahisar'da bir miktar uranyum da ��kar�lmaktad�r.
�ebinkarahisar Co�rafyas�

�ebinkarahisar'�n �l Olu�u

         Kurtulu� Sava�'�n�n kazan�lmas�n dan sonra, 1923 y�l�nda livalar�n il yap�lmas�na karar verilmi�, bu karar neticesinde o g�nlerde liva olan �ebinkarahisar da il yap�lm��t�r. Ayn� y�l i�inde 10.alay �ebinkarahisar'a intikal ettirilmi�tir. 10. Alay�n intikali ile birlikte �ehrin ekonomik ve sosyal ya�ant�s�nda b�y�k bir canl�l�k meydana gelmi�tir. 10 y�l s�re ile il durumunu muhafaza eden �ebinkarahisar 2197 Say�l� Kanunla 1933 y�l�nda il�e stat�s�ne getirilmi�tir. Halen �ebinkarahisar'�n il olma arzusu s�rmekte olup, bu kazan�lm�� bir hak olarak g�r�lmektedir. �ebinkarahisar�n �l Olu�u

�ebinkarahisar'a Atat�rk'�n Ziyareti

      

 Al���lm�� yurt gezilerine devam eden Atat�rk Erzurum'da bir deprem olmas� dolay�s� ile Erzurum'a gitmi� , d�n��te �ebinkarahisarl� halk�n daveti �zerine 11 Ekim 1924 Cumartesi g�n� Erzincan'dan hareket ederek gece olduk�a ge� vakitlerde �ebinkarahisar'a gelmi�tir.Atat�rk'� Vali Abdurrahman Bey ile , Belediye Reisi R�za Bey, Su�ehri'nde kar��lam��lar, oradan birlikte �ehre girmi�lerdir. Atat�rk �ebinkarahisar'a giri�inde top at��lar�yla ve co�kulu bir kalabal�k taraf�ndan sevgi g�sterileri ile kar��lanm��, sokaklar ve kale me�alelerle donat�lm��t�r. Ertesi g�n 12 Ekim 1924 pazar g�n� Belediye Ba�kanl���, Halk F�rkas� Ba�kanl���, T�rk oca��n�, Alay Komu tanl���n� ve Orta Okulu ziyaret ederek Orta Okul merdivenlerinde birer hat�ra foto�raf� �ektirmi�tir. T�rk Oca��n� ziyaretinde, oca��n imkans�zl��� kar��s�nda kendisinden �z�r dilenmi�, Atat�rk burada yapt��� konu�mada: " Ben bu �ehri �ok be�endim. Sevgimin temadisine alem olmak �zere �ark-� Karahisar ad�n� �ebinkarahisar olarak tashihini teklif ediyorum. �ab'� ba�ta olmak �zere Fatih Sultan Mehmet Hanlar�n ota� kurdu�u bu topraklar i�inde daha neler varsa ele al�nmak, tarihen oldu�u kadar da iktisaden de bu �ehri ileri g�t�rmek vazifemiz olmal�d�r. S�rekli yang�nlar g�rm��s�n�z ,Memleketiniz bir harabeye d�nm�� fakat esef etmeyin, �u tek g�zl� m�tevaz� oca��n�zda derin bir samimiyet, geni� ve anlay��l� bir k�lt�r buldum. Kalk�nacaks�n�z, mes'ut olacaks�n�z. T�rk ocaklar� dekorlarla �l��lemez. T�rk'�n bu �an ocaklar� s�nmez alevlerle ilelebet t�tecektir ve bu harabeler bir g�n birer mamureler haline gelecektir." diyerek ocak defterini imzalam�� ve deftere �unlar� yazm��t�r: " T�rk Oca�� T�rk'�n has oca��, varl�k ve birlik oca��; Y�ksek alevlerle t�ts�n, muhitine nur sa�s�n. Ya�as�n ve ya�ats�n" Cumhur reisi Gazi Mustafa Kemal �ebinkarahisar Vilayetindeki incelemelerini tamamlad�ktan sonra 12 Ekim 1924 tarihinde ak�ama do�ru milletvekili hem�erimiz Ali Sururi Bey ve heyeti ile birlikte �ebinkarahisar Vilayetinden Ankara'ya hareket etmi�tir. Atat�rk'�n misafir edildi�i ev halen m�ze olarak hat�ralar�yla birlikte ya�at�lmaktad�r.�ebinkarahisara Atat�rk'�n Ziyareti

�ebinkarahisar Cevizi (�ebin �evizi)

        

                �ebin Cevizi �ebinkarahisar orjinlidir. S�k dall�, yayvan bir ta� geli�mesi g�stereren bir �e�ittir. K�y� b�lgeleri hari�, ceviz yeti�en t�m y�relerde yeti�ir. �zellikle ge� donlar�n g�r�ld��� yerlere tavsiye edilir. �ok verimlidir meyve salk�m� 2-4'l� olur. Oval bir meyve yap�s�na sahiptir. �nce kabuklu, kabuktan kolay ayr�l�r. ��i dolgun, �e�idin orjinindeki ortalama meyve a��rl��� 9,40 - 12 gr, i� rand�man� % 63 - 67, ya� i�eri�i %69,40, protein %17 olarak belirlenmi�tir. Eyl�l ay� sonlar�nda hasat edilir. �ebin Cevizi bol miktarda C, B1, B2, A ve E vitaminleri i�erir. Omega 3 ve Omega 6 gibi �oklu doymam�� ya� asitlerini y�ksek oranda i�erir. Zehirlenmelere ve zehre kar�� etkilidir, ishal kesicidir, cildi temizler, si�il giderir. Kandaki zararl� kolesterol�n birikmesini �nleyen ve y�ksek kolesterol� d���r�r, Damar t�kan�kl���n� ve kan�n p�ht�la�mas�n� �nler, kan dola��m�n� d�zenler, kan p�ht�lar�n� bozar, damar koruyucudur, antialerjik �zellik g�sterir, karaci�er ve b�brek fonksiyonlar�n� d�zenler, protein sentezini te�vik eder, serum kolesterol�n�n azalmas�n� sa�lar, ba����kl�k fonksiyonlar� korur ve anormal antikor olu�umunun engeller. �eker hastal���n�n tedavisinde de kullan�lmaktad�r. Mide, ba��rsak, sindirim sistemi bozuklu�unu giderir, sinir sistemi dengeler. Grip ve nezleye iyi gelir. �ks�r��� keser. V�cudu so�uktan korumak i�in de yenir. Yorgunlu�u ve bitkinli�i giderir, zindele�meyi sa�lar. Cevizin kabuklar� ve yapraklar� da bir�ok hastal�k i�in tedavi edici �zelliktedir. Ayr�ca beyin i�in gerekli olan g�m�� iyonlar�n� da ihtiva ederek, insan sa�l��� i�in �nemlilik arz eden ideal bir meyvedir. Bilimsel �al��malar sonucunda cevizin Tokoferol i�erdi�i, bu maddenin prostat kanseri riskini azaltt���, hipoglisemik, antifungal, antiviral, t�m�r engelliyici �zelliklerinin oldu�u belirlenmi�tir. Son epidemiyolojik �al��malar, sert kabuklu meyvelerin kalp-damar hastal�klar�n�n neden oldu�u �l�m oranlar�n� azaltt���n� g�stermektedir. �ebin Cevizi kalitesi nedeniyle aranan bir �e�ittir. �� ceviz ve kabuklu ceviz olarak yurt d���na ve �lkemize sunulmaktad�r. �� cevizi �lkemizde bir�ok tatl� �retimi yapan firmalar kullanmaktad�r, G�ll�o�lu Baklavalar�'nda �ebin cevizi kullan�lmaktad�r.�ebin Cevizi

 

Anahtar S�zc�kler : �ebinkarahisar,�ebinkarahisar tarihi,�ebinkarahisar il olu�u,�ebinkarahisara atat�rk�n ziyareti,�ebin �evizi,�ebinkarahisar cografyas�,�ebinkarahisar ermeni isyan�,�ebinkarahisar bilgi,giresun �ebinkarahisar

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
7 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 7

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar:  cam balkon - ar�elik - rulman
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - bd blog - vestel beko siemens ar�elik bosch servisi ebys

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣| 貝沙灣租盤| 貝沙灣樓盤| 美孚新邨租盤 | 美孚新邨樓盤| 嘉湖山莊租盤 | 嘉湖山莊樓盤 | 太古城租盤 | 太古城樓盤 | 九龍站租盤| 九龍站樓盤| 日出康城租盤 | 日出康城樓盤 | 沙田第一城租盤| 沙田第一城樓盤 | 西半山租盤| 西貢租樓| 西貢租盤 | 青衣租樓| 青衣租盤 | 荃灣租樓| 荃灣租盤 |

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| online shop| Autozubehör| Bekleidung| Kopfhörer| badausstattung| Badmöbel| smartwatch günstig| Luftbefeuchter| lichtbox| Kosmetiktaschen| Make-Up Pinsel| Smartphones günstig| tablet günstig| Wanderstock| fahrrad maske| spielekonsole| spielkonsole| Geldbeutel| Gaming Kopfhörer|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra curriculums| school calendars| boarding school| school day| Bursary|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|