AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
�ahinler K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (1521 okuma)
�ahinler K�y�, (K�pekli) �ebinkarahisar’�n g�neyinde ve Erzincan-Giresun yolu yan� �ahinler Grup yolu �zerinde kurulmu�tur. G�neyinde yak�nca, do�usunda Do�anyuva, kuzeyinde Buzke�i, bat�s�nda Karak�y ile �evrilidir. K�yde ya�ayan halk tar�m ve hayvanc�l�k ile i�tigal etmektedir. 1990 Genel N�fus Say�m�na g�re 197’dir. K�y n�fusunun 8-10 misli insan gurbette ya�amakta, ticaretle u�ra�maktad�rlar. K�yde cami, okul,sa�l�k oca��, imamevi, 600 tonluk sulama havuzu mevcuttur.
Gurbette ya�ayan �ahinler K�y�n�’n insanlar� gurbetle s�la aras�ndaki ba�lar� koprmamak, k�y�n kalk�nmas�n� ve g�zelle�tirilmesini gayrimenkullerin bak�m onar�m ve korunmas�n� sa�lamak, �rf, adet ve geleneklere ba�l� olarak sosyal yard�mla�ma, dayan��ma duygular�yla birlik ve beraberli�i muhafaza etmek, di�er kom�u k�ylerimizin insanlar�yla iyi m�nasebetleri s�rd�rmek gayesiyle 1974 tarihinde �ebinkarahisar �ahinler K�y� Kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i’ni
Kurmu�lard�r. Derne�in kurucular�ndan Nurettin Karaaslan ile Azimet Karaaslan’�n hizmetleri her f�rsatta dile getirilmektedir.Yine derne�in kurulu�undan beri aktif dernek�ilik faaliyetleriyle katk�lar�n� esirgemeyen i�adam� Ahmet Karaaslan derne�in onursal ba�kanl���na, Yahya Karaaslan S�leyman Karaaslan, �erafettin Karaaslan, �eref Karaaslan, Necdet �ahin, Ali Bal, Turan G�ne� de �eref �yeliklerine lay�k g�r�lm��lerdir. Derne�in k�y halk�n�n da katk�lar�yla ger�ekle�tirdi�i hizmetlerden baz�lar� �zet olarak ��yledir.1.�mamevinin yapt�r�lmas� 2. K�y mezarl���n�n etraf�n�n 3 katl� dikenli telle �evrilmesi 3.Okul,cami, sa�l�k oca�� bah�e ve �evresinin a�a�land�r�lmas�. 4.Devlet taraf�ndan yapt�r�lan 600 tonluk sulama havuzunun bak�m ve onar�m� 5. Caminin restorasyonu ve minaresinin yapt�r�lmas� 6. �ahinler Grup Yoluna ba�lant�l� olarak 1.5 km’lik yolun, k�y meydan�n�n ve mahalle yolar�n�n kumlanmas�. 7. Evlerin i�ine kadar i�me suyu getirilmesi. 8. �ebinkarahisar’da A�a�land�rma Seferberli�i’ni maddi katk� sa�lanmas� (37.050.00 TL/ 1995) 9. �ebinkarahisar’da A�a�land�rma Seferberli�i kapsam�nda �ahinler K�y�’ne dernek-k�y halk� dayan��mayla 200 adet �am, 200 akasya, 50 adet meyveli a�a� (dut, kiraz, elma,armut, kay�s�) dikilmesi 10. Kom�u k�y halk�n�n, derneklerimizin ve devletin ortakla�a gayretleriyle Gurbet�iler K�pr�s�’n�n yapt�r�lmas� ve hizmete sokulmas� (8 Eyl�l 1995)
Dernek her eve telefon ba�lanmas� gayesi ile telefon santral� binas�n� yapt�rmaya ba�lam��t�r. (Yeni �ebinkarahisar Gazetesi) 12 Kas�m 1996 Sal�) sulama kanallar�n�n yap�m�na da ba�lanaca�� bildirilmektedir. Derne�in 24.02.1996 tarihinde yap�lan genel kurul toplant�s�nda y�netime se�ilen aktif dernek�iler �unlard�r. Nuri Karaaslan (Ba�kan), Selahattin Kahraman (Ba�kan Yard�mc�s�), �eref Karaaslan ( Sekreter) , Hicabi Karaaslan (�ye), �erafattin Bal (�ye)
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Sultankona�� K�y� �apl�ca K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
6 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 6

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

Online Film �zle - film indir - imam hatip - Su Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma