AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Suboyu K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (624 okuma)
Suboyu K�y� , �ebinkarahisar’�n g�neyinde �ehir merkezine 15 km mesafede kurulmu�tur. Bayram K�y� ve Buzke�i K�y� ile �evrili olan Suboyu K�y� 254 hanedir. Irmak k�y arazisinin �n�nden ge�mektedir. K�yde karasal iklim h�k�m s�rmektedir. Kavak , s�g�t ,karaa�a� , akasya , dut , ceviz , erik , elma , ku�burnu , daum ,ahlat , armut , alu� gibi meyveli ve meyvesiz a�a�lar k�y�n bitki �rt�s�n� te�kil etmektedir. K�y�n kurulu�u �ok eskilere dayanmaktad�r.
1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Suboyu K�y�’n�n n�fusu 120 ki�idir. Suboyu K�y�’n�n elektri�i,yolu,suyu,okulu,lojman�, PTT acentes� mevcuttur. K�yde depreme dayan�kl� betonarme evler yap�lmaya ba�lanm��t�r.
Suboyu K�y�n’de okuma yazma oran� ve k�lt�r seviyesi �ok y�kseltir. Her evde renkli televizyon ve elektrikli ev aleti mevcuttur.
K�y halk� ge�imini tar�m ve hayvanc�l�k ile temin etmektedir.
K�y n�fusunun 10 misli insan Ankara,�zmir, Yalova,�stanbul ve Kocaeli gibi b�y�k �ehirlerde ya�amakta, genellikle ticaretle i�tigal etmekte,yaz aylar�nda ise k�ye gelmektedir.
K�y halk� gurbetteki hem�ehrilerinin de desteklerini alarak k�y�n kalk�nmas� ve geli�mesi i�in gayret g�stermektedirler. �ehir merkezine ula��m �zel ara�larla yap�lmaktad�r. K�y �evresinin a�a�land�r�lmas� kullan�lmayan arazilerde �slah �al��mas� yap�lmas� i�in yetkililerle g�r��melere devam eden k�y halk�, Suboyu’nu daha �irin bir k�y yapacaklar�n� s�ylemektedirler.
1967 y�l�nda a��lan Suboyu K�y� ilkokulunda 1 ��retmen,10 ��renci ile e�itim ve ��retime devam ediliyor. Kurulu� �al��malar� 1997 y�l�nda tamamlanan ve merkezi �stanbul’da bulunan �ebinkarahisar Suboyu K�y� Kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i sosyal ve k�lt�rel etkinliklerine devam etmektedir.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Sipahi K�y� Sultankona�� K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online (3 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

Online Film �zle - film indir - imam hatip - Su Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma