AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Sar�yer K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (981 okuma)
Sar�yer K�y�, �ebinkarahisar’�n do�usunda, �ehir merkezine 14 km mesafede, Sipahi, D�nen�ay, Sultankona�� ve Y�ltar�� k�yleri aras�nda kurulmu�tur. Daha �nceleri Hahavla olarak an�lan k�y�n ismi halk�n iste�i �zerine Sar�yer K�y� olarak de�i�tirilmi�tir. Sar�yer merkez ve kayadibi mahallelerinden olu�an k�y 50 hanedir. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�n g�re k�y�n n�fusu 142 ki�idir. K�yde karasal iklim h�k�m s�rmektedir.Yaylalar�: So�ukpuar, Kat�kl�puar’d�r Kamerbay�r’�, A�yar, Hapuzun tepe k�y�n y�ksek y�releridir. Alu�, ahlat, armut,ku�burnu, kavak,f�nd�k, ceviz,elma, erik, s���t, �am, akasya y�renin �nemli meyveli meyvesiz a�a� t�rleridir.Arazinin bir b�l�m�nde yap�lan a�a�land�rma �al��mas� g�zel neticeler vermi�tir.Sulanabilir alanlarda ceviz ve dut �retiminin yayg�nla�t�r�lmas� i�in �a��malar yap�lmaktad�r.C dere, B dere, B�y�k tepe dereleri ve tepeleridir. Meryem ana Manast�r� Sar�yer K�y� s�n�rlar� i�inde Kayadibi mahallesindedir.
K�yde ya�ayanlar insanlar tar�m ve hayvanc�l�k yaparak ge�imlerini temin etmektedirler. Hayvanc�l�k yapanlar k���k ve b�y�kba� olmak �zere et ve s�t hayvan� beslemektedirler. Ar�c�l�k yapanlar�n say�s� art�� g�steriyor. Her evde ihtiya� kadar tavuk besleniyor. Y�reye has her t�rl� sebze ve meyve yeti�mektedir.Fakat ihtiyac� kar��lam�yor. Bu�cay,arpa,fi�, nohut tar�mla u�ra�anlar�n yeti�tirdi�i �r�nlerdir.
K�y n�fusunun 25 misli Sar�yerli Ankara, Bursa, �stanbul’da �zelliklede Sar�yer, Ortak�y ve Be�ikta�’ta ikamet etmekte, ticaret ile u�ra�maktad�rlar. �ebinkarahisar Sar�yer K�y� Kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i’ni kurarak (1965) gurbet ile s�la aras�ndaki ba�lar� koparmamak i�in sosyal k�lt�rel ve ekonomik g��birli�i yolunda ��z�mlerde �reten Sar�yerliler di�er derneklerin etkinliklerini de ilgi ile izlemektedirler. Suyu,havas�, g�zel g�r�n�m� ve turistik yerleri ile �nl� olan Sar�yer K�y�’ne �zel otolarla, minib�slerle gidilmektedir.Hem Biro�ul mahallesinden hem de Hasan�eyh k�y�nden Sar�ye’e ula�abilmektedir.Alt yap� eksikli�i sebebiyle k��a aylar�nda ve ya�murlu havalarda ula��m g��l�kle yap�lmaktad�r. Yoyga �orbas�, ha��l, bulgur pilav�, ke�kek, kat�kl� �orba, tur�u m�hlas� k�y�n me�hur yemekleridir. F�r�nkurusu, ��kelikli, cevizli katmer, cevizli kete, bi�i ve hurma yine me�hur ekmek ve hamuri�i �e�itleridir.27 Mart 1994 yerel se�imlerinde �brahim �ift�i muhtar se�ilmi�tir.
Gurbette ya�ayan Sar�yerliler d���nlerde, bayramlarda ekim ve hasat zaman� s�k s�k k�ye gelmekte, �al��malara katk�da bulunmaktad�rlar. Di�er k�ylerde oldu�u gibi Sar�yerde’de betonarme evlerin say�s� �o�almaktad�r. Elektrik
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Sarayc�k K�y� D�nen�ay K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
2 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 2

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Barış Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasarım ::]  [::Powered By Hisar Tasarım::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by || Barış Demir || Giresun Şebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Hakları Saklıdır.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap

Online Film �zle - Dizi B�l�m �zle - film indir -imam hatip