AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Ozanl� K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (2349 okuma)
Ozanl� K�y�, �ebinkarahisar’�n g�neyinde K�l��kaya Baraj�’n�n kenar�nda kurulmu�tur. K�y topraklar�n�n �nemli bir k�sm� baraj alt�nda kalan Ozanl� K�y�; Toklua��l, Karak�y ve Erentepe k�yleriyle �evrilidir. Kuzeyinde K�l��kaya baraj� yer almaktad�r. �ehir merkezine 23 Km mesafede bulunan Ozanl� K�y�’nde baraj kurulmadan �nce 100 hane vard�r. Bu y�z hanenin �nemli k�sm� �ehir merkezine, bir k�sm� Hatay’a bir k�sm� da �stanbul’da ta��nd�.
Ahlat, alu�, kavak, s���t, ceviz, dut, elma, erik, b���rtlen, kusburnu, k�y�n bitki �rt�s�n� te�kil etmektedir. K�yde karasal iklim h�k�m s�rmektedir.
1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Ozanl� K�y�’n�n n�fusu 327 ki�idir. 27 Mart 1994 tarihinde yap�lan yerel se�imlerde Durmu� �za�ar muhtar se�ildi. 24 Aral�k 1995 tarihi itibariyle k�yde 161 se�men mevcut. K�y n�fusunun 15 misli Ozanl� insan� �ehir merkezi ve Hatay ba�ta olmak �zere Ankara, �zmir, Samsun, Kocaeli, Bursa ve �stanbul’da ya�amaktad�r.
Tar�m,hayvanc�l�k, nakliyecilik ve ticaretle i�tikal etmektedir.
K�yde ya�ayan Ozanl�lar tar�m, hayvanc�l�k, bal�k��l�k yaparak ge�imlerini temin etmektedirler.K�yde tar�m ile i�tigal eden k�y halk� sulu tar�m� yayg�nla�t�rmak i�in su motorlar� almaya ba�lam��lar daha iyi de�erlendirilecektir.k�y�n �nemli b�l�m� me�elik ve kavakl�klarla kapl�d�r. Boz,armut kuzbo�a, ��hmehmet,k�z�lbayam, a�lama,��rd�k, alu� bol miktarda yeti�mektedir.Ar�c�l�k, yaylac�l�k, ormanc�l�k faaliyetleri geli�me g�stermerktedir.K�y�n nufusu 1990 Genel N�fus Say�m� verilerine g�re 246’d�r. N�fusun 5-6 misli Ovac�kl�, Ankara, �stanbul gibi b�y�k �ehirlerde ya�amakta, genellikle ticaretle u�ra�makta, May�s-Ekim aylar� aras�nda ve bayramlarda k�ye gelmektedir.1961 y�l�nda a��lan ilkokuldan bir�ok okumu� insan yeti�mi�tir.K�y�n k�lt�r seviyesi �ok y�ksektir.�rf, adet ve geleneklerine s�k�ca ba�l� olan Ovac�kl�lar, sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma i�inde gurbetle s�la aras�nda daha g�zel g�nlere haz�rlanmaktad�rlar.

Ovac�k K�y� ile yak�ndan ilgilenen Hikmet Okuyar’�n katk�lar�yla Ali Ocakl� ba�kanl���nda 16 Ovac�kl� ile birlikte kurulan SS Ovac�k K�y� Tar�msal Kredi Kooperatifi 01.01.1995 tarihinden beri faaliyetine devam etmektedir.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Ovac�k K�y� �rencik K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
3 �ye online (2 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 3

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma - cam balkon