AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Kayal� K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (1357 okuma)
Kayal� K�y� �ebinkarahisar’�n g�neybat�s�nda kurulmu�tur. �ehir merkezine 19 Km mesafede bulunan ve eski ismi Kezan� olan Kayal� K�y�’n�n do�usunda Ocakta�� K�y�, bat�s�nda Do�anyuva K�y�, Kuzeyinde Hasan�ah K�y�, g�neyinde ise Kelkit �ay� bulunmaktad�r. K�y, �nce Yurt yeri mevkiinde kurulmu� sonra �imdiki yerine ta��nm��t�r. �ebinkarahisar’�n en y�ksek rak�ml� k�ylerinden ve yayla k�y� durumundaki Kayal� K�y� 11 hanedir. K�yde karasal iklim h�k�m s�rmektedir. K��lar� so�uk ve kar ya���l�, yazlar� ise serin ge�mektedir. Kavak, s���t, dut, ceviz, elma, armut, ahlat, b���rtlen, ku�burnu, akasya, �am, karaa�a�, erik, alu�, daum, gibi meyveli ve meyvesiz a�a�lar k�y�n bitki �rt�s�n� te�kil etmektedir. �aml�k, Kurtini, Kaynartepe, Sivrida�, A��lkaya, Baba yurdu, A�ardu�, ��aretin s�rt, Kirazl�dere, D�nali �avu�, Yurtyeri, Budakl� g�z, Kanburun, Kaynar�n g�l, Gev�k��n�n s�rt, Be� p�nar�, Kertez p�nar�, Yat�k da�, Almanc�n�n dere, Ta�l�burun, Sar�kaya, Ma�atl�k k�y�n me�hur yerleridir. K�y rak�m�n�n y�ksek olu�u k�y�n istikbalinin �ok parlak oldu�unu g�stermektedir. Su�ehri ile G�lova aras�ndaki geni� alan� manzara alan�na alan Kayal� K�y�’nde elektrik, yol, okul, PTT acentesi, cami, lojman, i�me suyu, sulama suyu, her evde telefon ve k�y kona�� ile kitapl�k var. Av Turizmi, yayla turizmi, ar�c�l�k ve hayvanc�l�k a��s�ndan �nemli konuma sahip olan Kayal� K�y�’n�n hem Do�anyuva ile hem de Hasan�eyh K�y� ile yol ba�lant�s� mevcut. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Kayal� K�y�n�n n�fusu 53 ki�idir. K�y n�fusunun 25 misli k�y insan� (135 hane) genellikle �stanbul’da ya�amakta Etiler, Arnavutk�y, �sk�dar, Beylerbeyi, �engelk�y, Be�ikta�, Levent, Ac�badem ve �mraniye’de oturmakta yo�unlukla c�vata imalat�, h�rdavat ticareti ve otomobil al�m sat�m� ile i�tigal etmektedir. Kayal� K�y�’n�n �stanbul �l�elerinde ikamet eden insanlar� aras�ndaki birlik ve beraberlik duygular�n� geli�tirmek, akrabal�k ba�lar�n� muhafaza etmek, k�ye y�nelik faydal� hizmetler �retmek, �ebinkarahisar’�n b�y�k �ebinkarahisar olmas�na katk�da bulunmak maksad�yla kurulan �ebinkarahisar Kayal� K�y� G�zelle�tirme ve Yard�mla�ma Derne�i 1964 Ahmet Y�ld�r�m, Naz�m Karaca, Kerim Ay, Mustafa Y�ld�r�m gibi dernek ba�kanlar� ve aktif dernek y�neticilerinin �nc�l���yle m�te�ebbis i�adamlar�n�n katk�lar� k�y halk�n�n da deste�iyle k�ydeki altyap� �al��malar� tamamlanm�� 50 tonluk havuz yapt�r�lm��, her eve telefon ve i�me suyu ba�lanm��, k�y kona�� yapt�r�lm�� ayr�ca k�y en modern �ekilde ���kland�r�lm��t�r. �ehir merkezi ile irtibatl� yollar�n �slah �al��malar� tamamland���nda k�ye tatil i�in yayla yapmak i�in gelenlerin say�s�n�n h�zla artaca�� s�ylenmektedir
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Hocao�lu K�y� K�n�k K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
3 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 3

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

Online Film �zle - film indir - imam hatip - Su Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma