AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
�ebinkarahisar > �ebinkarahisar K�yleri > G�neyg�ren K�y�
G�neyg�ren K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (1602 okuma)
G�neyg�ren K�y� �ebinkarahisar’�n kuruldu�u ilk yerle�im merkezidir. G�neyinde Ali�ar, Kuzeyinde �rencik, Bat�s�nda Turp�u, do�usunda Alucra il�esi bulunmaktad�r. H�z�r �lyas Tepesi e y�ksek yeridir. Hanzar ve Karahasan dereleri, Kavakl�, Hanzar, Karahasan, Karap�nar yaylalar�, Meltiken bo�az�, Tepek�y orman�, tarihi G�neyg�ren �e�mesi �nemli yerleridir. Kilise mevkiindeki �ifal� su ile ilgili muhtelif rivayatler s�ylenmekte birlikte kesin bir tespit yap�lmam��t�r. �am, me�e, f�nd�k, kavak, s���t, armut, ahlat, ceviz, erik, alu� meyvesiz ve meyveli a�a� t�rleridir. Arazinin �nemli k�sm� Turp�u g�leti �evresinde bulunmas�na ra�men sulama kanallar� yap�lmad���ndan k�y arazisinin sulanmas� m�mk�n olmamaktad�r. Hanzar deresi ile Karahasan deresinin bo�az� tutularak dere sular�n�n toplanmas� konusunda ciddi �al��malar ba�lat�lm��t�r. K�y halk� tar�m ve hayvanc�l�kla i�tigal etmektedir. K�yde 40 hane 115 se�men vard�r. K�y�n n�fusu 1990 Genel N�fus say�m�na g�re 258 ki�idir. 27 Mart 1994 tarihinde yap�lan yerel se�imler sonunda �rfan Co�kun muhtar se�ildi. K�y n�fusunun 15 misli G�neyg�renli gurbette ya�amakta olup genellikle ticaretle i�tigal etmektedirler.k�y�n yolu, elektri�i, suyu, camisi, okulu, lojman� mevcuttur. K�y yolunun asfaltlanmas� ve Ali�ar’�n belediyelik stat�s�nde kavu�mas� hususundaki maddi ve manevi destek sa�l�kl� neticelerin al�nmas�na vesile olmakt�r. K�yde 5-6 trakt�r, 4-5 sulama havuzu 5 tane de modern ah�r var. Fundal�klar�n �slah�, ahlatlar�n a��lanmas� i�in yap�lan �al��malar h�zland�r�lm��t�r.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale G�ndo�du K�y� G�vercinlik K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
7 �ye online (4 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 7

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma - cam balkon