AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
�ebinkarahisar > �ebinkarahisar K�yleri > G�k�eta� K�y�
G�k�eta� K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (723 okuma)
G�k�eta� K�y� �ebinkarahisar’�n kuzeydo�usunda G�rp�nar, Toplukonak, Alt�n�evre k�yleriyle �evrili; Alu�ra il�esinin tepek�y ve Bereketli K�yleriyle s�n�r� bulunan orman k�ylerimizdendir. Eski ad� manast�r olan G�k�eta� K�y�; Manast�r, Dar�b�k�, �atalo�lu ve Kavakl� mahallelerinden olu�mu�tur. �ehir merkezine 39 Km mesafededir. �am, k�knar, pelit, me�e, f�nd�k, ceviz, ahlat, armut, alu�, ku�burnu, erik, kavak, s���t, b���rtlen bitki �rt�s�n� te�kil etmektedir. �kizler k�ran�, �atalkaya, Leyli tepesi, G�k�eta� deresi ve Yav�an yaylas� �nemli y�releridir. �ek�ml�k T�rbesi �nemli ziyaret yeridir. K�yde k��lar so�uk ve karl�, yazlar� ise serin ge�mektedir. Tar�m, hayvanc�l�k ar�c�l�k ve yaylac�l�k halk�n ge�im kayna��n� te�kil etmektedir. Fi�, bu�day, arpa, korunga, nohut bol miktarda �retilmektedir. K�yde �retilen hayvan yemi ve sebze, ihtiyac� kar��lamamaktad�r. K�yde bent, g�let veya sulama suyu olmad���ndan halk da su kuyular� a�arak yer alt� sular�n� de�erlendirmeyi veya G�k�eta� deresinin bo�az�n� tutarak su toplamay� d���nmedi�i i�in sulu tar�m yap�lamam��t�r. Mehmet Avc� gibi k���kba� ve b�y�kba� hayvan yeti�tiren �reticilerimizin say�s� giderek artmaktad�r. Kredi kullan�m� ve te�vikler konusunda �reticileri en iyi �ekilde ayd�nlat�p, y�nlendirecek �nderlerin eksikli�i y�z�nden yeteri kadar kredi ve te�vik G�k�eta�’a ula�mamaktad�r. Modern ah�rlar kuruldu�unda, teknik aletler, motorlu ta��tlar �o�ald���nda imam - muhtar – ��retmen ��l�s�n�n halk ile b�t�nle�mesi halinde k�ydeki a��lama ve a�a�land�rma faaliyetleri, Ar�c�l�k faaliyetleri �nemli geli�meler g�sterecek; hayvansal �r�nlerde �nemli art��lar sa�lanacak, gen�lere istihdam imkanlar� do�acak, g�� olay� �nlenecek, G�k�ata�l�lar ekonomik y�nden g��lenerek ailelerine ve �evrelerine daha refahl� bir ortam haz�rlayacaklard�r. 40 hane ile G�k�eta�, �algan, Dar�b�k�n ve Kavakl� mahallelerinden te�kil olan G�k�eta� K�y�n�n 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re n�fusu 198 ki�idir. 24 Aral�k 1995 Erken Genel Se�ime kat�l�m itibariyle se�men say�s� 92’dir. 27 Mart 1994 y�l�nda yap�lan yerel se�imlerde Tufan Tun� muhtar se�ildi. K�ydeki n�fus art�� oran� d���� g�steriyor. K�y n�fusunun 10 misli G�k�eta�l� �stanbul’da ya��yor ve �cretli olarak �al���yor. �al��t�klar� i�yerlerinde �ok ba�ar�l� olan �ok sevilen ve say�lan G�k�eta�l�lar aras�nda se�ilen 22 temsilci 8 12 1996 tarihinde �stanbul Okmeydan� �evre K�raathanesinde toplanarak G�k�eta� K�y�’ndeki meseleleri ��zmek, gurbet ile s�la aras�nda sa�lam k�pr�ler olu�turmak; a�a�land�rmay�, hayvanc�l���, ar�c�l���, yaylac�l��� te�vik etmek, k�y halk�n� ekonomik y�nden kalk�nd�rmak; Alt�n�evre’nin Belde Belediyesi olmas� i�in yap�lan �al��malara katk�da bulunmak, medya ile iyi m�nasebetler kurarak �ebinkarahisar’�n hakl� davalar�na sahip ��kmak, di�er k�y dernekleriyle birlikte acil meseleler i�in ��z�mler �retmek maksad�yla organizat�r Hikmet okuyar’�n huzurlar�nda �ebinkarahisar G�k�eta� K�y� Kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i’ni kurmu�lard�r. 5 masa etraf�nda ilk toplant�s�n� yapan 22 inan�l�, ate�li, heyecanl�, cesur ve kararl� G�k�eta�l� yard�mla�man�n en g�zel �rneklerini sergileyip, t�m G�k�eta�l�lar� bir araya getirip hay�rl� ve faydal� hizmetlere ula�ma yolunda y�lmadan, usanmadan, b�kmadan yorulmadan �al��acaklar; oybirli�i ile Kurucu Ba�kan olarak se�tikleri i�adam� ve �SCEL Genel M�d�r� �smail YILMAZ’a tam destek vererek �ye say�s�n� k�sa zamanda 250’ye ula�t�racaklard�r
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Evcili K�y� G�ndo�du K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

Online Film �zle - film indir - imam hatip - Su Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma