AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

g�n�l yolu

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Ekecek K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (1166 okuma)
Ekecek k�y� �ebinkarahisar’�n bat�s�nda kurulmu�tur. Eski ad� Kara�en�e olan Ekecek k�y� �ehir merkezine 5 Km mesafededir. Do�usunda Yayc� k�y�, bat�s�nda K�n�k k�y�, g�neyinde Diler K�y�, kuzeyinde Bayhasan K�y� bulunmaktad�r. K�yde karasal iklim h�k�m s�rmektedir. K��lar� so�uk ve kar ya���l�, yazlar� serin se�mektedir. Ahlat, alu�, tav�an kiraz�, vi�ne, ceviz, dut, erik, elma, me�e, armut, �am, ku�burnu, daum b���rtlen, kavak, s���t, i�de, akasya, k�zambuk, f�nd�k k�y�n�n meyveli ve meyvesiz a�a� t�rleridir. K�y �evresindeki uygun yerlerin daha �ok a�a�land�r�lmas� i�in �al��ma ba�lat�lm��t�r. 1990 T�rkiye Genel N�fus say�m�na g�re Ekecek k�y�’n�n n�fusu 290 ki�idir. K�y n�fusunun yakla��k 15 misli Ekecekli �stanbul’da ikamet etmekte, genellikle �zel sekt�rde ve ticari alanda faaliyet g�stermektedir. 24 Aral�k 1995 tarihi itibariyle k�yde 144 se�men var. 27 Mart 1994 tarihinde yap�lan yerel se�imlerde Y�lmaz Koyun muhtar se�ildi. Ekecek k�y� halk�n�n okuma yazma oran� ve k�lt�r seviyesi �ok y�ksektir. Camisi, yolu, gas�lhanesi, imamevi, okulu, suyu, �evre d�zenlemesi, elektri�i telefonu mevcut olan Ekecek k�y�’nde depreme dayan�kl� betonarme evlerin �oklu�u k�ye g�zel bir g�r�n�m vermektedir. K�yde ya�ayan Ekecekliler ge�imlerini tar�m, hayvanc�l�k, ar�c�l�k ve ticaret yaparak temin etmektedir. Tar�mla u�ra�an �reticiler bu�day, arpa, fi�, nohut, mercimek, patates, domates, fas�lye, kabak ve lahana yeti�tirmektedirler. Hayvan �reticileri et ve s�t hayvan� beslemektedirler. Her aile ihtiyac� kadar tavuk besliyor. Ar�c�l���n geli�tirilmesi i�in �al��malar devam ediyor K�y�n me�hur yiyecekleri kate, katmer, ��kelikli, yahni, mantar k�zlemesi, k�remez, ke�kek, siron, mad�mak �orbas�, lokma, toyga �orbas�, ayran �orbas�, geleco�, bulgur pilav� ve ha��ld�r. Evlere su al�m� ve kanalizasyon sorunlar� giderilmi�tir.
K�y odas� temini gerekmektedir. �stanbul’da ya�ayan Ekecekliler birlik ve beraberli�ini muhafaza etmek, �rf, adet ve geleneklere ba�l� olarak ya�amlar�n� s�rd�rmek, gurbet ile s�la aras�nda sa�lam k�pr�ler kurup; hem Ekecek k�y�’n�n hem de �ebinkarahisar’�n ekonomik y�nden kalk�nmas�na katk�a bulunmak maksad�yla 1989 y�l�nda �ebinkarahisar Ekecek k�y� G�zelle�tirme Derne�i’ni kurmu�lard�r. Dernek faaliyetleri; periyodik toplant�larda, iftar yemekleriyle, dayan��ma geceleri ve k�r gezileriyle, aile ve i�yeri ziyaretleriyle devam etmektedir.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Duman K�y� Erentepe K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
2 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 2

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Barış Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasarım ::]  [::Powered By Hisar Tasarım::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by || Barış Demir || Giresun Şebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Hakları Saklıdır.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap

Online Film �zle - Dizi B�l�m �zle - film indir -imam hatip