AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim  

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

g�n�l yolu

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

BoLumler is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
�ebinkarahisar > �ebinkarahisar K�yleri > D�nen�ay K�y�
D�nen�ay K�y�
Yay�nlayan Baris 2007/10/3 (560 okuma)
D�nen�ay K�y� �ebinkarahisar'�n do�usunda, �ehir merkezinden 21 Km mesafede; Sipahi, Sar�yer, Ali�ar, k�yleri aras�nda kurulmu�tur. Eski ismi Bladis olan D�nen�ay K�y� Himmeto�ullar�, Dindaro�ullar�, kuzuo�ullar� mahallelerinden olu�mu�tur. 24 Hanedir. 1990T�rkiye Genel N�fus Sy�m�na g�re D�nen�ay K�y�n�n n�fusu 57 ki�idir. 24 Mart 1994 y�l�nda yap�lan yerel se�imlerde ��kr� �zdemir muhtar se�ildi.
Doludere, K��ladere, Tuzta��, Ta�y���n�, Emircintepe, Evliya, G�zeba��, G�neys�rt ve Sar��i�ek yaylas� D�nen�ay K�y�'n�n me�hur y�releridir. Ceviz, erik, dut, kiraz, armut, ahlat, alu�, ku�burnu, daum, tav�an kiraz�, kavak, ard��, �am, k�knar, karaa�a� ve fundal�klar k�y�n bitki �rt�s�n� te�kil etmektedir. K�y yolunun modernle�mesini, telefon ihtiyac�n�n kar��lanmas� konular�nda �nemli mesafeler al�nm��t�r. ��me suyu ve yollar�n asfaltlama �al��malar�
yeni hedefler olarak belirlenmi�tir. K�yde elektrik, cami, okul lojman mevcuttur. K�yde elektrik cami, okul lojman mevcuttur .betonarme evler yap�m� h�zlanm��t�r K�yde ya�ayan D�nen�ay’ l�lar ge�imlerini tar�m ve hayvanc�l�k yaparak temin etmektedirler. Tar�m �retimi yapanlar bu�day ,arpa,nohut ,fi�,mercimek,fasulye,lahana,pancar ,patates,domates,kabak,salatal�k,biber,so�an,yeti�tirmektedir.hayvanc�l�k yapan �reticiler et ve s�t hayvan� beslemektedirler .Baz� aileler ihtiyac� kadar ar�c�l�k ve tavuk�uluk yapmaktad�rlar. D�nen�ay n�fusunun 20 misli D�nen�ayl� �stanbul’da ikamet etmekte genellikle ticari sahada faaliyet g�stermektedirler .Gurbette ya�ayan D�nen�ayl�lar k�yleriyle �ebinkarahisar ile m�nasebetlerini devam ettirmektedirler .K�lt�rl�, ileri g�r��l�,cemiyet�i,m�te�ebbis insanlard�r .Tekstil sekt�r�ndeki ba�ar�lar�n� dernek�ilik faaliyetlerinde de g�steren baz� m�te�ebbis D�nen�ayl�lar 1990 y�l�nda merkezi �stanbul da bulunan �ebinkarahisar D�nen�ay K�y� D�d�nl� Mahallesi Kalk�nd�rma ve G�zelle�tirme Derne�i’ni kurarak �ebinkarahisar Sevdas� i�in s�rd�r�len �al��malara aktif olarak kat�lm��lar hem k�yleri hem de �ebinkarahisar i�in �nemli olan bir�ok etkinli�e maddi manevi destek vermi�lerdir.
�ebinkarahisar - www.kozlucakoyu.net

Bu kategorideki di�er makaleler
�nceki Makale Sar�yer K�y� Duman K�y� Next article
 
Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..

Google Reklam

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
5 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebin Tan�t�m)

�ye: 0
Ziyaret�i: 5

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Barış Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasarım ::]  [::Powered By Hisar Tasarım::]

 

Copyright � 2006 - 2008 by || Barış Demir || Giresun Şebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Hakları Saklıdır.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap

Online Film �zle - Dizi B�l�m �zle - film indir -imam hatip