Þebinkarahisar / Þebinkarahisar Mon, 10 Aug 2009 06:14:03 +0300 http://backend.userland.com/rss/ XOOPS News baris___demir@hotmail.com baris___demir@hotmail.com en Þebinkarahisar /images/logo.gif / 144 80 Berat Kandiliniz Mübarek olsun /modules/news/article.php?storyid=168 <img src="http://www.golovaliyiz.com/uploads/58eb90aa-84e2-cc76.jpg" align="left" alt="" /><br /><br /><br /><b>Allah'ýn rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneþiniz hiç solmasýn, yüzünüz aydýn olsun, kabriniz nur dolsun, makamýnýz Firdevs, dualarýnýz kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun..</b> Wed, 05 Aug 2009 16:12:16 +0300 /modules/news/article.php?storyid=168 Engin BAY - Kýrmýzýlým Video Klibi /modules/news/article.php?storyid=167 <img src="http://l.yimg.com/a/p/i/bcst/videosearch/9444/87503900.jpeg" align="left" alt="" /><br /><b>Engin Bay'ýn hareketli bir klibi olan KIRMIZILIM videsu'nu yayýnlýyoruz.Ýyi izlemeler.Videoyu izlemek için...</b> Thu, 23 Jul 2009 22:40:30 +0300 /modules/news/article.php?storyid=167 Mustafa Küçük Gözler Albümü /modules/news/article.php?storyid=166 <img src="/uploads/58ea0421-ebdf-bcd4.jpg" align="left" alt="" /><br /><b>Kelkit Vadisinin Ýmparatoru Mustafa Küçük Gözler Adlý Albümü Çýktý...<br /><br />Kelkit Vadisinin Güçlü Sesi MUSTAFA KÜÇÜK sahibi olduðu DÝVAN Müzikten "GÖZLER" ismini verdiði albümünü TÜM MÜZÝK MARKETLERDE<br />bulabilirsiniz...</b> Mon, 08 Jun 2009 13:45:51 +0300 /modules/news/article.php?storyid=166 Anneler Gününüz Kutlu Olsun /modules/news/article.php?storyid=165 <img src="http://www.sebinkarahisarliyiz.com/uploads/58f3f357-f0c9-daea.GIF" align="left" alt="" /><br /><b> Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandýrmak amacýyla tüm dünyada farklý zamanlarda kutlanan özel gün.<br />Anna Jarvis'in kaybettiði kendi annesi için 1908 yýlýnda baþlattýðý anma günü, 1914 yýlýnda Kongrenin onayýyla Amerika çapýnda geniþledi. Zamanla baþka ülkelere de yayýldý.<br />.</b> Sun, 10 May 2009 18:28:16 +0300 /modules/news/article.php?storyid=165 Þebinkarahisarlý Hemþerimiz Popstar Yarýþmasýnda /modules/news/article.php?storyid=164 <img src="http://www.sebinhaber.com/Resimler/gamze.jpg" align="left" alt="" /><br /><b>Þebinkarahisarlý Hemþerimiz Popstar Yarýþmasýnda Þebinkarahisarlýlar durmak yorumlak bilmiyor.Þebinkarahisarlý gurbetçilerimizden istanbulda yaþýyan 18 yaþýndaki gamze hanedar sesine güvenerek power türk tv kanalýnýn düzenlemiþ olduðu popstar yarýþmasýna katýlarak finallare kalmayý baþýrdý bugün yarýþma 1. belli oluyor.</b><br />GAMZE'ye Oy Vermek Ýçin : <a href="http://www.powerturk.com/popstar/default.asp" target="_blank">http://www.powerturk.com/popstar/default.asp</a> Thu, 09 Apr 2009 16:03:52 +0300 /modules/news/article.php?storyid=164 Mustafa Küçük Türkiye&#039;nin Sanatçýsý /modules/news/article.php?storyid=163 <img src="http://www.kelkitvadisi.net/uploads/58f75dee-c883-826f.jpg" align="left" alt="" /><b> Deðerli Hemþehrilerim, Mustafa Küçük Þebinkarahisar için fedakarlýk yapar, bunun altýný çizmek istiyorum. Birilerinin keyfi ve þahsi istekleri için sanatýnýn deðerini düþürmez. Buna da hak verin lütfen. Mustafa Küçük'ü savunmuyorum, eleþtirilecek bazý yönleri vardýr. Mustafa Küçük bizim için türküler bestelemiþ, Türkiye'nin her yerinde türküleri söyleniyor. Kendi insanýmýzýn deðerini düþünmeyelim.<br /></b> Wed, 04 Feb 2009 00:55:06 +0200 /modules/news/article.php?storyid=163 Mustafa Küçük Yandým Oðul Video Klibi /modules/news/article.php?storyid=162 <img src="/uploads/58f75dee-cde1-99fb.jpg" align="left" alt="" /><b>Mustafa Küçük sevilen türküsü yandým oðul video klibi.Ýzlemek için videonun üzerine týklayýnýz.Ýyi Seyirler...</b> Wed, 10 Dec 2008 16:10:00 +0200 /modules/news/article.php?storyid=162 Kurban Bayramýnýz Mübarek Olsun /modules/news/article.php?storyid=161 <img src="http://www.golovaliyiz.com/haber/bayram.jpg" align="left" alt="" /><br /><b>Kurban, belirli bir hayvani, belirli bir vakitte ibâdet niyetiyle kesmektir. Belirli bir hayvandan: "Koyun, keçi, sigir ve deve gibi kurban edilmesi dinen caiz olan hayvanlar" kast olunmaktadir. Belirli vakit ise Kurban Bayrami günleridir.<br /> Imam-i A'zam Hazretleri'ne göre kurban kesmek Müslümanlar'a vaciptir. Kur'ân-i Kerim'den delili "O halde Rabb'in için namaz kil ve kurban kes" (Kevser,2) âyetidir.<br /> </b> Sun, 07 Dec 2008 22:14:42 +0200 /modules/news/article.php?storyid=161 24 Kasým Öðretmenler Günü /modules/news/article.php?storyid=160 <br /><img src="http://www.kelkitvadisi.net/uploads/58f355de-fffb-57dd.jpg" align="left" alt="" /> <br /> <b>24 Kasým Öðretmenler Günü Kutlu Olsun.<br />Öðretmen; öðretme iþini görev edinen kiþiye denir. Öðretmenlik bir meslektir. Kiþinin öðretmen olabilmesi için öðretmen yetiþtiren bir okulu bitirmesi gerekir. Ýlkokullarda öðretmen Sýnýf Öðretmenidir. Sýnýfýn bütün derslerini ayný öðretmen okutur. Ortaokul ve Liselerde ders öðretmenliði vardýr. Meslek okullarýnda dersler özel þekilde yetiþtirilmiþ meslek öðretmenleri tarafýndan iþlenir. <br />Eskiden öðretmene "Muallim", öðretmen yetiþtiren okula da "Muallim Mektebi" denirdi. Ülkemizde öðretmen okulu ilk kez 16 Mart 1848'de açýldý. <br /></b> Mon, 24 Nov 2008 03:16:56 +0200 /modules/news/article.php?storyid=160 10 Kasým 1938 /modules/news/article.php?storyid=159 <img src="http://www.yeniceaso.com/ataturk.gif" align="left" alt="" /><br /> [b]Yalova &#8216;da ortaya çýkmýþ ATAMýn hastalýðýnýn ilk belirtisi. Doktorlar tarafýndan uygulanan tedavi olumlu sonuç verince hastalýðý bilenler rahat bir nefes alýr. Ama Memleket aþký ile ATAM daha iyileþmeden Ankara&#8217;ya, Hatay&#8217;a, Mersin&#8217;e ve Adana &#8216;ya yoðun güneþ altýnda yorucu seyahatler sonrasýn da tekrar belirir imansýz hastalýk ATAMýn bedeninde ve iyice ilerler. 26 Mayýs&#8217;ta Ankara&#8217;ya oradan da tedavi için Ýstanbula&#8217;a geldiðinde artýk her þey için geç kalýnmýþtý. Ve hastalýk çoktan teþhis edilmiþti &#8220;Siroz&#8221; !<br />Tüm memleket ATAsýnýn siroz hastalýðý ile hüzüne boðulmuþtu. Temmuz ayýnýn sonlarýna kadar deniz havasý iyi gelir diye Savarona yatýnda kalan M.Kemal, aðýrlaþýnca Dolmabahçe sarayýna nakledir. Bu haberler iyice yayýlýnca Tüm Türkiye büyük bir merak ve üzüntü içinde kalýr. Ekim aylarýnda biraz iyileþir gibi olsada ilk kez 29 ekim kutlamalarýna katýlamaz ve hastalýk tekrar þiddetlenir. Kurtarýlabilmesi için son çabalarda sonuç vermez ve 10 Kasým 1938 sabahý Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK &#8216; hayata gözlerini yumar ve yaþamýný bizlerin yüreðinde devam ettirir.<br /><img src="http://www.kelkitvadisi.net/uploads/5564f79b-613d-bc9a.jpg" alt="" /> Mon, 10 Nov 2008 00:22:31 +0200 /modules/news/article.php?storyid=159