Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

�EB�NKARAH�SAR HAKKINDA GENEL B�LG�

 

        �.Karahisar kasabas�n�n g�neyinde bazalt bir tepe �zerinde y�kselen kalenin ihti�aml� bir g�r�n��� vard�r. Bu tepenin bat� y�n� nispeten ��k��a elveri�li di�er y�nleri u�urumdur.kalenin ne zaman yap�ld��� belli de�ildir. Ancak Meng�� H�k�mdar� Fahrettin Behram�ah��n 1184 y�l�nda kaleye ilaveler yap�ld��� ve onun savunma g�c�n� artt�rd��� bilinmektedir. Yeri ve savunma g�c� itibariyle Anadolu�nun �nl� kaleleri aras�nda yer alm��t�r.
Fatih Sultan Mehmet, Akkoyunlu H�k�mdar� uzun Hasan�a kar�� kazan�lan Otlukbeli sava��ndan �nce �.Karahisar kalesinin al�nmas� yolunda Mahmut Pa�a taraf�ndan kendisine yap�lan telkine uymam�� ve �biz buraya kale fethine de�il, d��man�n hakk�ndan gelmeye geldik� �eklinde cevap vermi�tir. Otlukbeli zaferinden sonra kale komutan� Drab Bey �.Karahisar kalesini 29 A�ustos 1473 tarihinde Fatih Sultan Mehmet�e teslim etmi� buna kar��l�k kendisine Sancak Beyli�i verilmi�tir.
Fatih�in �.Karahisar�da bulundu�u s�rada Uzun Hasan��n Osmanl� �lkesine tekrar sald�rmamas� ve �.Karahisar fethini kabul etmesi �art�yla anla�maya var�lm��t�r. Fakat Uzun Hasan bu anla�maya uymam��t�r.
Evliya �elebi, �nl� seyahatnamesinde �.Karahisar kalesi hakk�nda �u bilgiyi verir:

G�klere ba� uzatm�� bir y�ksek da��n ta tepesinde yedi k��eli bir kaledir. �lk bak��ta direksiz ve serensiz kalyon gemi gibi g�r�n�r. Yedi taraf�ndan da duvarlar�n y�ksekli�i 70 zarad�r. Yetmi� bur�,y�z bedendir,etraf� 3600 ad�md�r. D�rt �evresinde cehennem kuyusu gibi dereleri oldu�undan hende�i yoktur. �� kat kavi demir kap�lar� vard�r. Gece ve g�nd�z bek�ileri muhafaza ederler. ��nk� Karadeniz�e yak�n k�ylerin ahalisi kazak korkusundan k�ymetli mallar�n� hep bu kaleye saklam��lard�r.kale i�inde yetmi� kadar ev vard�r. Ama evleri dar, susuzluktan ahali peri�and�r. E�eklerle ta a�a�� nehirden su getirirler. Su yollar� vard�r ,fakat ku�atma zaman� i�ler. Kale i�inde su sarn�c�, bu�day ambarlar�ndan y�z y�ll�k dar� ve pirin� �elti�i bulunur. Lakin i� vilayat oldu�undan cephanesi, b�y�k, k���k elli par�a topu, kalesine g�re az verilmi�tir. Neferlerinin yar�s� defterdarzade efendimizin timari ile G�niye�ye kald�r�ld�. Bu kalede k���k Fatih Camii vard�r. Di�er imaret camileri a�a�� vara�tad�r.
�.karahisar kalesinin bir de fetih �yk�s� vard�r:
Anadolu�da sivri tepelerin �zerinde, kartal yuvas� gibi sarp ger�ekten sa�lam Bizans Kaleleri vard�. Sel�uklu T�rklerinin Anadolu Fetihleri s�ras�nda bu kaleleri fethetmek b�y�k insan g�c�ne, �ok say�da �ehide mal oluyordu. �.Karahisar kalesi de bunlardan biri idi. Bir zamanlar Bizans Tekfurlar�:
Bu kaleyi feth edecek yi�it, anas�n�n karn�ndan do�mad� derlerdi. Bu s�z� Anadolu�nun fetih g�nlerine Sel�uklu komutanlar�ndan Karabo�a�da duymu�, se�me yi�itleri ile �.Karahisar kalesi �n�ne gelmi�, duraklam��t�. Kale y�ksek bir tepenin �zerine ha�metle duruyor, gelenlere meydan okuyordu. Eteklerine dahi yana�mak zordu. Karabo�a korkmad�, kaleyi d�rt yan�ndan ku�att�. G�nler, aylar ge�iyor kale d��m�yordu. Oysa bu kaleyi fethetmek ondan sonra Giresun�a varmak gerekiyordu. Zaman kay�p etmenin, kuvvet harcaman�n anlam� yoktu. D���nd�, ta��nd�, sonunda ku�atmadan vazge�meyi en uygun �are olarak g�rd�. Adamlar�na emir verdi; orduyu geri �ekmelerini s�yledi. Bir y�nden de kale tekfuruna �u haberi g�nderdi:
�bunca kan d�k�lmesini istemedi�im i�in ku�atmadan vazge�iyorum. Yaln�z bir �art�m var: A��zlar� m�h�rl� k�rk sand�kta pek de�erli y�k�m var hastal�ktan hayvanlar�m�n �o�u k�r�ld��� i�in yan�mda g�t�remiyorum. Bir anla�ma yapal�m. Tekfur, bu sand�klara ili�emeyece�ine teslim al�p koruyaca��na, istedi�imiz zaman da bize geri verece�ine isa �st�ne yemin etti. Biz de �ekilip gidelim, sonra biz hayvan bulur sand�klar� ald�r�r�z.
Bizans Tekf�runun can�na minnetti. Karabo�a�n�n teklifini memnunlukla kabul etti.asl�nda kalede a�l�k ve susuzluk ba�lam��t�. Bir an �nce, ku�atmadan kurtulmak istiyordu. Karabo�a emanetlerini ne zaman isterse ald�rabilirdi. Sand�klara el s�rmeyece�ine yemin etti. Karabo�a haz�rl�klara ba�lad�. Uzun uzun sand�klar yapt�rarak i�lerine en korkusuz yi�itlerden birer tane yerle�tirdi. Bunlar� i�eriden kilitledi. Anahtarlar�n� yanlar�na vererek sand�klar�n �zerini m�h�rledi. �ki�er iki�er develere y�kletilerek kaleye g�nderildi. Bu i�leri yaparken de kap�lara kar�� pususunu kurdu. Karabo�an�n talimat� �zerine gece yar�s� sand�klar�n� a�an yi�itler, kale kap�lar�na ����t�ler. Her�eyden habersiz kap� bek�ilerini bir anda ba�layarak kalenin kap�lar�n� ard�na kadar a�t�lar. Bu s�rada pusuda bekleyen Karabo�a, adamlar� ile kaleye sald�rd�. Yar�m saat sonra kalenin en y�ksek burcunda T�rk bayra�� dalgalan�yordu. Kale, d�� kale ve i� kale diye iki k�sma ayr�lmaktad�r. D�� kale duvarlar�n�n b�y�k k�sm� y�k�lm��t�r. Nisbeten az e�ilimli bat� yamac�ndaki duvarlar, esas itibar�yla ayakta kalm�� olup kale kap�lar�ndan biri bu k�s�mdad�r. Meyilli olan kale i�inde yer yer, kayalara oyulmu� su sarn��lar� g�ze �arpmaktad�r. kalenin i�inde XX y�z y�l�n ba�lar�na kadar ayakta kalbilen 70 kadar ev ve camii 1915 y�l�nda ba� g�steren ermeni isyan� s�ras�nda ve ondan sonraki d�nemde y�k�l�p yak�lm��t�r. Kale kap�s�ndaki kitabe yeri bo�tur. Kitabenin ne zaman ve kimler taraf�ndan al�nd��� belli de�ildir.
1915 y�l� haziran�nda genel ermeni ayaklanmas� s�ras�nda Ermeniler �ehiri ate�e vererek kaleye s���nm�� ve bir s�re direnmi� ise de Sivastan getirilen toplarla bayram k�y�nden ve han�m evliya dan yap�lan ate�lerden sonra pani�e kap�lm��lard�r. Harekat�n 20.g�n�nde saat 24 s�ralar�nda kaleden ��karak yarma te�ebb�s�nde bulunmu�lard�r. Tamzara kalesini takiben K�ll�baba, sayderesi ormanlar�na s���nmay� ba�aran Ermenilerin b�y�k k�sm� askeri birlikler taraf�ndan yakalanm�� bir k�s�m ermeni Rusya�ya ka�may� ba�arm��lard�r. Bu ayaklanma ve �at��malar s�ras�nda T�rklerden 403 ki�i �lm��, 176 ki�i de yaralanm��t�r. Bu muhte�em kalenin d�� tesirlerden korunmas� ve bir programa g�re restore edilmesi gerekmektedir


                                                

Co�rafyas�


 

�.Karahisar il�esinde da�lar, vadiler ve yaylalar geni� yer kaplar. 50-60 Km. uzakl�ktan k�y�ya paralel olarak uzanan Giresun Da�lar�, il�eyi k�y� �eridinden ay�r�r. Baz� yerlerde 3000 metreyi a�an bu da�lar�, ancak E�ribel (2075m.) ve �ehitler (2000m.) ge�itlerinden yararlanarak a��labilir. Canik Da�lar� da denilen bu da�lar�n devam� olan Karag�l Da�lar� gittik�e y�kselerek 3095 metreye kadar ��karlar. Alucra�dan Bat�ya do�ru uzanan ve G�neyg�ren k�y�nden itibaren �.Karahisar��n Do�u s�n�r�na giren Berdiga Da�� ve il�enin g�neybat�s�nda yer alan Egma Da�� il�enin belli ba�l� da�lar�d�r.


�.Karahisar��n kuzeyinde 1970 metre y�kseklikteki �ks�r�k kay�s�, g�neyinde 1550 metre y�kseklikteki kale, bat�da 1758 metre y�kseklikteki Dikmentepe, kuzeybat�da 1544 metre y�kseklikteki Tutak, Duman K�y� do�usunda 1300 metre y�kseklikteki Balta�� ve kayal� k�y�n�n bat�s�nda 1912 metre y�kseklikteki Sar�kaya tepeleri il�enin belli ba�l� tepeleridir. �.Karahisar, y�zlerce kaynak suyunu �zerinde ta��yan Do�u Karadeniz B�lgesinin en g�zel yaylalar�na sahiptir. Karag�l Da��n�n do�u yama�lar�nda Yedig�z Yaylas�, Arslanyurt S�rtlar� eteklerinden ba�layarak Kayaba�� semtine kadar uzanan Sar��i�ek yaylas�, E�ribel tepesinden ba�layarak kuzeye uzanan Asarc�k yaylas� G�reze K�y�nden ba�layarak kuzeye uzanan �ndirmerek Yaylas�, Kazankaya ve K�ll�baba eteklerinden ba�layarak Dereli �l�esi s�n�rlar�na kadar uzanan Saydere ve Ba�yayla, Eskik�y s�rtlar�ndan E�ribel�e kadar uzanan �atak Yaylas� ve il�esinin kuzeydo�usunda yer alan Tohumluk yaylas� ve ��k�pr� Ormanlar� aras�ndaRu�ano�lu Yaylas� �.Karahisar il�esinin belli ba�l� yaylalar�d�r.

�.Karahisar, Alucra, Su�ehri ve Koyulhisar il�elerinin kaplad��� alana �Kelkit Havzas�� denilir. Ortalama y�ksekli�i 1500 metrenin �zerinde bulunan Kelkit havzas� do�uda F�nd�kbel, Sakaltutan k�ran�, bat�da Karabay�r, K�seda��, kuzeyde E�ribel, �amba�� g�neyde Tok�am ve �ardakl� adlar� ile an�lan y�ksek da�larla �evrilidir.
 

 

     CO�RAFYA

         Do�u Karadeniz B�lgesinde, Giresun Da�lar�n�n g�neyinde ve Kelkit Havzas�nda yer almaktad�r. Kuzeyde Dereli �l�esi, Kuzeydo�uda Ya�l�dere �l�esi,Do�uda Alucra �l�esi, G�neydo�uda �amoluk �l�esi, G�neyde Ak�nc�lar ve G�lova �l�eleri, Bat�da Su�ehri ve Koyulhisar �l�eleri, Kuzeybat�s�nda Mesudiye �l�esi ile �evrilmi�tir.
             �ebinkarahisar Giresun'a 118 km ,Sivas'a 198 km ,Erzincan'a 124 km mesafededir.�ebinkarahisar'�n denizden y�ksekli�i 1300 metredir.

                    JEOLOJ�K YAPI

          Giresun Da�lar� ile �oruh-Kelkit Vadi Olu�unda yer alan �ebinkarahisar'da al��ta�l� arazi kal�n tabakalar halinde geni� bir alan� kaplamaktad�r.
�ebinkarahisar'�n kuruldu�u mek�n zamanla kayalar�n par�alanmas�yla meydana gelmi� kum, �ak�l ve kaya par�alar�yla kapl�d�r. Sa�lam toprak �ok derindedir. �ebinkarahisar y�resi de�i�ik jeolojik �zellik arzeden arazilere sahiptir. Erzincan'dan �zmit'e kadar uzanan bir fay hatt� �zerinde bulunan �ebinkarahisar deprem felaketleriyle s�k s�k kar��la�an merkezlerden birisidir.
                                                    
                            DA�LAR

            �ebinkarahisar'da vadiler, yaylalar, da�lar hemen dikkati �ekmektedir. Karadeniz k�y�s�na paralel olarak uzanan Giresun Da�lar� �ebinkarahisar'� k�y� �eridinden ay�rmaktad�r. Y�ksekli�i 3000 metreyi bulan Giresun Da�lar�n� a�mak i�in me�hur E�ribel Ge�idi(2200), bazanda �ehitler Ge�idi(2000) kullan�l�r.
          Canik Da�lar�n�n devam� olan Karag�l Da�lar�n�n y�ksekli�i de 3095 metreye kadar ula�maktad�r.Berdika ve Egma Da�� �ebinkarahisar'�n belli ba�l� ilgin� da�lar�ndand�r.
            Merkezde 1550 m rak�ml� Kale, kuzeyde 1970 m rak�ml� Kayaba�� ve �ks�r�k Kayas�, Bat�da 1758 m rak�ml� Dikmen Tepesi, kuzeybat�da 2544 m rak�ml� Tutak Da�� , Duman K�y� Do�usunda 1300m rak�ml� Balta�� , Kayal� K�y�n�n bat�s�nda 1912m rak�ml� Sar�kaya Tepeleri �ebinkarahisar'�n en �nemli tepeleridir.
 
                           �KL�M

           �ebinkarahisar Do�u Karadeniz B�lgesinde oldu�u halde iklim bak�m�ndan Orta Anadolu iklim �zelliklerini ta��r.Yazlar s�cak ve kurak, k��lar so�uk ve karl� ge�mektedir.K�y� �eridine paralel olarak uzanan y�ksek da�lar denizden gelen nemli ve bol ya���l� r�zg�rlar� tutarak i� k�s�mlara ge�mesini �nler. bu nedenle ortalama ya��� miktar� k�y� �eridinde 1300mm 'yi a�t��� halde i� kesimlerde 500-750 mm'ye d��er. Y�rede ya���lar �lkbahar ve Sonbahar mevsimlerine kaym��t�r. K�� mevsiminde ya���lar kar �eklinde d��er ve s�k s�k don olaylar�na rastlan�r.�ubat ve Mart aylar� y�l�n en so�uk aylar�d�r.K�� mevsiminde s�cakl�klar�n zaman zaman -15 santigrat derecelere d��t��� g�r�l�r. �l�ede yaz mevsimi kurak ge�mekte olup Temmuz ay� y�l�n en s�cak ay�d�r.Bu aylarda s�cakl�klar 25-32 derceler aras�nda seyreder.

                   N�FUS DURUMU

           Cumhuriyetin ilk n�fus say�m�n�n yap�ld��� 1927 y�l�nda, vilayetin merkez il�esi durumundaki �ebinkarahisar'�n k�yleri ile birlikte n�fusu 18.533 iken, 1997'deki say�mda bu say�  43.904'e y�kselmi�tir. B�ylece 1925-1997 d�neminde �ebinkarahisar N�fusu 25.371 ki�i artarak 18.533'ten 43.904'e y�kselmi�tir. Belirtilen devrede il�e n�fusunun %231,5'den fazla artmas�n�n temel sebebi �l�e Merkezinde ki birtak�m sosyal, ekonomik ve k�lt�rel avantajlardan faydalanabilme iste�i ile; �evredeki  k���k il�elerden ve ba�l� yerle�imlerinden merkeze ger�ekle�en g��t�r.

           D.�.E'nin yay�nlad��� n�fus istatistiklerine g�re; 1980-85, 1985-90 ve 1990-97 say�m d�nemlerinde �ebinkarahisar �l�e Merkezinde ya�ayan n�fus �ok y�ksek bir oranda artarken, k�ylerde ya�ayan n�fusta b�y�k bir azalma g�r�lm��t�r. Ger�ekten de bu d�nemlerde �ehirli n�fus y�ll�k %8,8 ve 4,9 oran�nda artarken, k�yl� n�fus ayn� devrelerde y�ll�k %-0,8 ve -3,6 oran�nda artm��t�r. Bu de�erlere g�re 1990 ve 1997'de �ehirde ya�ayan n�fus say�sal olarak ilk defa k�rsal alanda ya�ayan n�fusu ge�mi�tir. Bu tarihte �ebinkarahisar idari s�n�rlar� i�erisinde ya�ayan 43.904 ki�inin %70'den fazlas� (31.329) �ehir merkezinde, %29'dan fazlas� ise (12.575) k�ylerde oturmaktad�r.

           �ebinkarahisar �l�esi 1318 km2 y�z�l��m� ve 1997 Genel N�fus Say�m�  sonu�lar�na g�re 43.904 n�fusu ile km2.'ye d��en  n�fus say�s� 33't�r. Son y�llarda �zellikle Ankara �stanbul ve �zmir  �ehirlerine n�fus g��� yo�un bir �ekilde devam etmektedir. Y�llarca devam eden bu n�fus erozyonu neticesinde �� b�y�k �ehir merkezinde �l�enin bug�nk� n�fusunun birka� kat� �ebinkarahisarl� ya�amaktad�r. �l�edeki n�fus hareketi yaz ve k�� aylar�nda olduk�a farkl�l�k g�stermektedir. K�� aylar�nda �al��mak �zere b�y�k �ehirlere gidenler yaz aylar�nda tekrar k�ylerine d�nmektedirler.

        �l�e Merkez ve K�ylerde oturanlar�n tamam� T�rk ve M�sl�man'd�r. Ekalliyet (az�nl�k) yoktur. Okuma-Yazma Oran� %100'lere yakla�m��t�r. 2000 y�l�nda yap�lan genel n�fus say�m�nda kesinle�meyen sonuca g�re il�e merkezi 39.853, k�yler 14.304 olmak �zere toplam 54.157 n�fusa sahiptir.
 


   K�LT�R

        O�uz T�rkmen boylar�ndan K�n�k;�avdur,�epni,Kargun ve Solur adlar�n�n an�l�p ya�ad��� �eninkarahisar, T�rk K�lt�r ve de�erlerinin ya�ad��� �nemli yerlerden birisidir. Nitekim sosyologlar�n "K�lt�r mek�nlarda ya�ar." tespitinden hareketle �ebinkarahisar'a yakla��ld���nda k�lt�r mek�nlar� bize �nemli ipu�lar� vermektedir.Avutmu�ta bulunan Behram�ah Camii Sel�uklu D�neminin varl���n� haber verirken,Kalenin giri�indeki Ta�hanlar, hemen kar��s�nda duran Fatih Camii Osmanl�lar�n bu topraklarda s�z sahibi oldu�unu ifade eder.

                 TAR�H� ESERLER

         Gerek turizm,gerekse k�lt�rel varolu�lar�n ifadesi olan bu �nemli eserler ailesine daha pek �oklar�n� katmak m�mk�nd�r. Nitekim �ebinkarahisar Kalesi Tamzara Camii, Kad�o�lu Camii, Ta� Mescid, Kur�unlu Camii,Topal Mehmet Pa�a Hamam�, Avutmu� Hamam� Tamzara Hamam�, Kur�unlu �e�mesi, Zeynube Hatun �e�mesi, Eyvan �e�me, M�ft� Efendi �e�mesi, H�seyin Efendi �e�mesi, Hac� Yakup �e�mesi, Alay �e�mesi, S�leymana�a �e�mesi, Pertevniyal �e�mesi ve Atat�rk M�zesi say�labileceklerin en �nemlilerindendir.
         �ebinkarahisar'daki milli k�lt�r varl�klar�n�n zenginli�i, k�lt�rel ya�ant�n�n ipu�lar�n� verir. Bu mekanlarda Sel�uklu'dan Osmanl�'ya ve oradan Cumhuriyet T�rkiye'sine bir yol izlemek ya�an�lan k�lt�rel ak�� y�n�n� bize haber vermektedir.
        Di�er taraftan ge�mi�te T�rklerin d���nda �teki H�ristiyan toplumlar� da ba�r�nda ya�atan �ebinkarahisar, bu d�nemin �zelliklerinden de izler ta��r. Turizm a��s�ndan g�r�lmeye de�er olan Licese Kilisesi,Ta�han Kilisesi, Asarc�k Kilisesi ve Meryemana Manast�r�gezilip g�r�lecek yerlerdendir.
                                               
                        �NAN�LAR

        �nan�lar� da dini �zellik ta��yanlar, folklor �zelli�i olanlar olarak ikiye ay�rmak m�mk�nd�r.
        a)Sa�l�k ��leri ve �l�m Vukuundaki Adet ve �nan�lar:
-V�cutlar�nda a�r� ve s�z� olanlar yeni vurulmu� ay� p�stekisi veya cesedi �zerin de otururlar.
-Y�llanm�� s�tmal�lara y�lan�n de�i�tirdi�i derisinin, k�pek pisli�ine veya kahvenin t�ts�s�nden verilir. Yedi Mehmet adl� evden ekmek toplar hastaya yedirilir. B�ylece s�tmal�n�n iyile�ece�ine inan�l�r.
-Veremli hastalara g�zleri a��lmam�� bir k�pek yavrusu kesilerek bir tencerede pi�irilip yedirildi�inde iyile�ece�i farz edilir.
-Evelik otunun k�kleri s�k�l�p yo�urtla kar��t�r�larak bir gece oyaland�ktan sonra v�cuda s�r�ld���nde uyuzun ge�ece�ine inan�l�r.
        b)Rizyonomik �nan��lar:
-Sivri ba�l� insanlar devlete eri�irler. -Seyrek sa�l� k�zlar�n k�smeti k�t olur. -K���k g�zl� insanlar tamahkar olurlar.
-Mavi g�zl� insanlar�n hain olduklar�na inan�l�r. -G�z kalmas� eve misafir gelece�ine delalettir.
-D�z taban insanlar�n u�ursuz oldu�una inan�l�r.
         c)Hukuki ��ler ve Adetler:
-H�rs�zl�k olduk�a az rastlan�lan hadiselerdir.
-K�z ka��rma hadiseleri de olduk�a az rastlan�lan hadiselerdir. Ka��r�larak getirilen k�zlar�n geldikleri evlerde bu hareketleri her zaman ba�a kak�ld���ndan k�zlar zorunluluk olmad�k�a ka�mazlar.
-Kan g�tme davalar� sahil �eridine k�yaslanmayacak kadar az ve olduk�a nadirdir.
-�mam nikah� ile evlilikler olduk�a fazlad�r.
         d)Meteorolojik �nan��lar:
-7 Mart ���nc� cemrenin d��t��� ak�am poyrazla- lodosun d�v��t�kleri ve bir birlerini yenmeye �al��t�klar� g�n olarak kabul edilir.
-20 May�s ak�am� d��ar�da hayvan b�rak�lmaz, y�ld�zlar�n �arp��aca��na inan�l�r.
-�ar�ambadan a�an hava per�embeye, cumadan a�an hava ise �b�r cumaya kadar s�rece�ine inan�l�r.
-22 Mart, 18 Nisan, 20 May�s, 25 Haziran g�nlerinde say�l� f�rt�nalar�n sahne olaca�� kabul edilir.
        e)Sanat, Ziraat ve Ticarete ait d���nce ve inan��lar:
-Ak�am Ezan�ndan sonra evden hamur mayas� ve �i� s�t d��ar� verilmez. Bereketin ka�aca��na inan�l�r.
-Y�lba��nda b�t�n halk hamur ve yo�urt mayalar�n� tazeler. Bununla yeni y�l�n bereketi artaca��na inan�l�r.
-F�r�n yakan her evin i�ini bitirdi�i zaman yak�n kom�ular�na h�s�mlar�na �s�cak� ad� verilen ekmek pay� da��tmak mecburiyetindedir

                        ADETLER

         a)D���n Adetleri:
       O�lan 18-20 ya�lar�na geldi�inde ana-baba k�z aramaya koyulurlar. M�nasip bir K�z bulundu�unda o�lan evinden 3-5 kad�ndan murakkep bir d���r heyeti kurulur ve k�z evine g�nderilir. Giden d���r heyeti belli etmeden k�z evini ve k�z� inceden inceye g�zden ge�irirler ve k�z evine bir �ey demeden evden ayr�l�rlar .K�z taraf� da bu arada o�lan� ve o�lan taraf�n� inceden inceye ara�t�r�rlar. Her iki taraf bir birlerinden memnun olursa o�lan taraf� ikinci d���r heyetini g�nderir. D���r taraf� niyetlerini a��klar, k�z anas� -babas� bilir demek suretiyle erkek d���r istediklerini belirtirler. ���nc� defa erkek d���r heyeti gider ve bu gidi�e �S�z alma veya s�z kesme� denir.
       D���r ve s�z kesme i�i bittikten ba�l�k meselesi halledildikten sonra ni�an ve d���n g�nlerinin tespitine ge�ilir. Ni�an g�n�nden bir g�n �nce okuyucu vas�tas�yla mahalle ve k�y halk� ni�an merasimine davet edilir.
       K�z evine gelen davetliler ikramla kar��lan�r. Ni�an g�sterme ve yazd�rma i�i bittikten sonra k�z ve o�lan sahipleri ve �� mutemet kimse taraf�ndan k�z�n ayr�ca ifadesi al�n�r ve bir odaya �ekilerek mahallesinin veya k�y�n insan�na Dini nikah kestirilir. Dini nikahtan sonra �eker veya baldan yap�lan �erbetten ikram edilir.
       Resmi nikah merasimi yap�ld�ktan sonra d���n haz�rl�klar�na ba�lan�r. D���nler genellikle pazartesi ��leden sonra ba�lar Cuma g�n� ak�am�na kadar s�rer. Misafirler ni�anda oldu�u gibi okuyucu vas�tas�yla davet edilirler. Misafirler genellikle d���n m�ddetince o�lan evinden yer i�erler. Bunun i�in d���ne gelenler bil hassa k�ylerde bulgur, ya� vs. yiyecekler getirirler. D���n�n ikinci g�n� alayla k�z evine k�nac� gidilir. ���nc� g�n� geline hamam yap�l�r. D�rd�nc� g�n� damat t�ra�� ve damad�n hamama g�t�r�lmesi yap�l�r. Gelin o�lan evine g�t�r�l�r. G�veyi Yats� Namaz�n�n cami de veya k�y odas�nda cemaatle k�l�nd�ktan sonra sa�d�c� ve arkada�lar� taraf�ndan evine g�t�r�l�r. Cuma g�n� temizlik ve yeme�i m�teakip damat sa�d�� evine gider. Ak�ama kadar eve u�ramaz. Bu g�n gelin g�rmeye gidilir.
      b) �mece Adeti:
    Bel imecesi ve ekin imecesi olarak ikiye ayr�l�r. Bel imecesinde imeceye gidecek olanlar belleriyle birlikte giderler.

                                                   ATAS�ZLER�, B�LMECELER,BEDDUALAR

       B�lgede, b�lgesel bir �ok ata s�z� vard�r. Bunlardan bir ka�� ;
-Ac� kabaday�s� m�flisin kibar�.
-Bir a��zdan ��kan 32 di�e yay�l�r.
-Delikli boncuk yerde kalmaz.
-El at�na binen k�y ortas�nda iner.
-Minnetsize minder verilmez.
-O�lan b�y�r ko� olur, K�z b�y�r hi� olur.
         B�lgesel bir �ok bilmeceler de vard�r. Bunlardan baz�lar� ;
-El �per g�z se�er, dil bi�er- (yaz�).
-K�r�k ka��k, yerine yap���k- (Kulak.)
-Mavi atlas, �ne batmaz,Makas kesmez, Terzi bi�mez.-(G�k).
-Minare gibi kara, bin bir �i�ek bir lale-(ay ve y�ld�zlar).
      Halk aras�nda s�ylenen bir �ok bet dualar(Garg��lar) dan baz�lar� ise;
-Delikli tahtaya gelesin,g�zlerin g��e dikile, hekim hakim paras� edesin, kara yele gelesin, oca��na k�l elene vs.
      Halk aras�nda s�ylenen hay�r dualar� ise;
-Ekmekli olas�n. Ad�n An�la. Onurun Arta. Varl��a Ula�as�n. Y�z�n A�ara. Y�z�n akola. Vs.

                  MAHALL� KIYAFETLER

      D���n, dernek ve gezilerde bu y�re halk� muhakkak olarak temiz urbalar�n� giyerler. Giyini�ler tabii ve sadedir. K�yl� erkekler kesilen davarlar�ndan elde ettikleri y�n, tiftik ve k�ldan yapt�klar���al � ad� verilen kuma�� giyerler. Mahalli kuma�lardan zigve, �a�kur ve mintan �eklinde giysiler yap�l�r. �ehir erkeklerinin tamam� pantolon ve ceket, k�y erkeklerinin bir k�sm� �a�kur, aba, zigve ve mintan giyerler. K�yl� kad�nlar�n�n b�y�k k�sm� d�zelden yap�lm�� pe�li ad� verilen ve etek entari geri kalan� da basma ve kasaldan yap�lm�� fistan giyerler.

          T�RK�LER VE OYUN HAVALARI

      T�rk�ler genel olarak d���n t�rk�leri, oturak t�rk�leri olarak ikiye ayr�l�r. D���nlerde s�ylenen ba�l�ca t�rk�ler dik ayak, Karahisar T�rk�s�, D�z ayak, Efeler T�rk�s�, D�z ayak Dudu dilli, Alt�n Y�z�k,Z�l�flerin Tutam Tutam,D�z ayak k�rm�z�l�m, Kemen�e T�rk�s�, Kelkit T�rk�s�,Tamzara T�rk�s�, Giresun Kay�klar� ba�l�ca t�rk� ve oyun havalar�d�r.

                         YEMEK

      
�te yandan, yemek ve m�zik k�lt�r�n�n kendine has �zellikleri vard�r.Yemeklerden celeco� �orbas�, ��ll� gavut, toyga �orbas�, ke�kek, ho�veren kavurmas�, kendine has �zellikleri olanlardan baz�lar�d�r.

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
2 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 2

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar:  cam balkon - ar�elik - rulman
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - bd blog - vestel beko siemens ar�elik bosch servisi ebys

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣| 貝沙灣租盤| 貝沙灣樓盤| 美孚新邨租盤 | 美孚新邨樓盤| 嘉湖山莊租盤 | 嘉湖山莊樓盤 | 太古城租盤 | 太古城樓盤 | 九龍站租盤| 九龍站樓盤| 日出康城租盤 | 日出康城樓盤 | 沙田第一城租盤| 沙田第一城樓盤 | 西半山租盤| 西貢租樓| 西貢租盤 | 青衣租樓| 青衣租盤 | 荃灣租樓| 荃灣租盤 |

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| email marketing| direct marketing| email marketing software| email marketing service| email marketing tools| email mkt| remarketing| edm| edm marketing| email subscription| website subscription| email survey| email whitelist| sign up form| email subject line| subject line| email subject| best email subject lines| free email marketing| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| online shop| Autozubehör| Bekleidung| Kopfhörer| badausstattung| Badmöbel| smartwatch günstig| Luftbefeuchter| lichtbox| Kosmetiktaschen| Make-Up Pinsel| Smartphones günstig| tablet günstig| Wanderstock| fahrrad maske| spielekonsole| spielkonsole| Geldbeutel| Gaming Kopfhörer|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra curriculums| school calendars| boarding school| school day| Bursary|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|